nieuws

20 november 2018
Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland

Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Dat doen ze door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken. De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat klimaatverandering geen toekomstscenario is: een snelle aanpak is nu nodig om schade door weersextremen zoveel mogelijk te beperken.

Waterschap Brabantse Delta is blij met dit bestuursakkoord aangezien ruimtelijke adaptatie een urgent maatschappelijk onderwerp is. Al sinds 2017 werken de overheden in Zuid Nederland samen aan het omgaan met klimaatverandering. Vanuit dat belang is waterschap Brabantse Delta ook een van de initiatiefnemers van Klimaatstroom Zuid. Dankzij het bestuursakkoord kunnen in 2019 meer concrete maatregelen genomen worden.

Op de foto van links naar rechts: Ben de Reu, gedeputeerde van de provincie Zeeland namens IPO, Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, minister Cora van Nieuwenhuizen, en Ed Anker, wethouder van Zwolle namens de VNG.
Bron: www.uvw.nl

Best practices

Schade beperken
Gemeenten, provincies en waterschappen beperken de schade door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Met het extra geld dat met dit bestuursakkoord beschikbaar komt, kunnen dit soort maatregelen versneld worden uitgevoerd.

Samen investeren
“Met de beschikbare financiële middelen kan de schop snel de grond in”, zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “Er is nu voldoende geld om in elke gemeente in het land een extra stimulans te geven aan het klimaatrobuuster inrichten van de woon- en leefomgeving. Alleen door samen te investeren blijven we de veranderende omstandigheden een stapje voor.”

‘Aan-de-slag-akkoord’
Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, noemt het akkoord een ‘echt aan-de-slag-akkoord.’ Zij vindt het belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. “Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.”

Deltaplan
Met het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie wordt ook een extra impuls gegeven aan de plannen in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit is een plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat maatregelen bevat om Nederland beter voor te bereiden op extremer weer. Het doel van de betrokken partijen is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is.

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid