nieuws

26-09-2018
Brabant 'Klimaatproof'

Klimaatverandering leidt tot een gigantische maatschappelijke opgave. De provincie vertaalt dit in met elkaar verbonden opgaven: energietransitie (klimaatmitigatie), circulaire economie en klimaatadaptatie. Dit artikel zoomt in op de opgave klimaatadaptatie en recente ontwikkelingen op dit gebied.

Tijdens de Klimaattop Zuid in juni maakten overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Brabant, Zeeland en Limburg afspraken met elkaar om samen de klimaatproblemen aan te pakken. Deze afspraken zijn vastgelegd in het slot- en startakkoord. Dit document toont de brede inzet in Zuid-Nederland om de leefomgeving in snel tempo beter voor te bereiden op extreme regenval, hitte en droogte. Daarmee geven organisaties uit Zuid-Nederland feitelijk al uitvoering aan het landelijke Klimaatakkoord en verwachten daarvoor ook steun van het Rijk. Voorbeelden van projecten uit het slot- en startakkoord: zonne-energie op alle boerendaken, aardgasloze wijken, aardgasloze glastuinbouw, twee pilots circulaire veehouderij en het groene schoolpleinenplan.

De top was ook het startschot voor het netwerk in Zuid-Nederland rondom klimaat: Klimaatstroom Zuid Klimaatstroom Zuid wil een versterkende en verbindende beweging zijn: alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen worden gezet.

Brabant ‘klimaatproof’
Uiteindelijk streven we naar een ‘klimaatproof’ Brabant. ‘Klimaatproof’ is het begrip in de Omgevingsvisie waarmee de provincie haar ambities en richting voor klimaatadaptatie vormgeeft. Oftewel, met ‘klimaatproof’ geven we aan hoe we met de veranderingen omgaan en risico's (droger, natter, heter) proberen om te zetten in kansen. Dit kunnen en doen we niet alleen. Ook andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners dragen hun steentje bij. De provincie treft diverse maatregelen om het hen makkelijker maken.

Lees meer

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid