DOE MEE MET
KLIMAATSTROOM ZUID!
ondersteun het manifest

Ondersteun het manifest

Het manifest bevat ambities op het gebied van energie, circulaire productie en klimaatadaptatie.

We nodigen iedereen in Zuid-Nederland uit om de intenties van het manifest Klimaatstroom Zuid te onderschrijven. Dat kan bijvoorbeeld in coalitieakkoorden, raadsprogramma’s en andere plannen.

De tekst van het manifest bevat geen copyright; neem zoveel mogelijk over!

Vertaal samen door naar concrete acties
Het manifest is geen doel op zich. Het is een onderdeel van een beweging naar meer aandacht voor het klimaat in Zuid-Nederland. Bovendien is er een verbinding met de nationale klimaatambities.

Om die ambities te vertalen naar concreet handelingsperspectief organiseren we op 4 juni 2018 een klimaattop van en voor Zuid-Nederland. Daar brengen we bestaande initiatieven samen om ze te versnellen, te bundelen en ook te verbinden aan het proces van het nationale klimaatakkoord. We bepalen hoe we de verdere ambities waar gaan maken en maken de gewenste transitiepaden voor de verschillende sectoren concreet. Op deze manier komen we tot concrete uitvoeringsprogramma’s met meetbare resultaten.

Het blijft dus niet bij intenties. We houden elkaar samen scherp op de uitvoering en gaan deze actief en gezamenlijk monitoren. We gaan de langetermijnambities vertalen naar concrete doelen die we in de komende bestuursperiode al willen bereiken. Zodat we onze kinderen straks kunnen vertellen: we waren net op tijd.

Een van de grootste opgaven op dit moment is die van het klimaat. Onze samenleving is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Of het nu gaat om de CO2 in de lucht, de kwaliteit van de bodem of het omgaan met water. De consequenties zijn groot: voor de wereld, voor Nederland, voor Zuid-Nederland. Effectief inspelen op klimaatverandering is belangrijk voor nu en voor de wereld van onze kinderen.

Om het tij te keren moeten we over naar andere en nieuwe energiebronnen, minder uitstoot en hergebruik van grondstoffen. Tegelijkertijd moeten we ons weerbaar maken tegen extreme regenval, hitte en droogte.

Deze ambitie heeft grote impact op de gehele samenleving in zowel technologisch als sociaal, ruimtelijk en economisch opzicht. Alles hangt immers met elkaar samen.

De komende vier jaar zijn bepalend of we er in Nederland in slagen een substantiële verandering in de samenleving op gang te brengen om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Dit vergt een onorthodoxe aanpak en lef. Van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

ENERGIE

Versnellen naar een duurzame energieproductie

versnellen naar een duurzame energieproductie

01 We gaan samen voor een zo groot mogelijke vermindering in aardgasverbruik
We willen zo veel mogelijk af van aardgas. Omdat we uit principe niet langer eindige grondstoffen willen gebruiken, maar ook omdat het belangrijk is voor Groningen. We streven naar aardgasvrije wijken. We zoeken samen naar alternatieven voor aardgas in de industrie. We weten dat dit een hele klus is, maar we zetten alles op alles om die alternatieven grootschalig toe te passen.

02 We versnellen de productie van duurzame energie
We werken in Zuid-Nederland versneld samen aan een mix van duurzame bronnen voor energie. Bekende bronnen als windmolens en zonnepanelen zijn daar onderdeel van. We maken slimme combinaties en voegen nieuwe kwaliteiten aan het landschap toe. Daarnaast benutten we warmte uit de grond (geothermie), uit oppervlaktewater en getij.

03 We innoveren in slimme en duurzame vervoersoplossingen
De wereld van mobiliteit verandert in hoog tempo. Elektrische en zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten ontwikkelen snel door. Slimme mobiliteitssystemen en programma’s zoals Smartwayz.nl en Energy Highway N59 bieden kansen waarmee we de uitstoot van broeikasgassen verminderen en tegelijkertijd de bereikbaarheid en veiligheid verbeteren. In samenwerking met het bedrijfsleven willen we internationaal koploper zijn op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

CIRCULAIR

Versnellen naar een circulaire productie

versnellen naar een circulaire productie

04 We dragen allemaal bij aan een afvalloze samenleving
We sluiten kringlopen door minder grondstoffen te gebruiken en nog meer te recyclen. In Zuid-Nederland werd in 2015 bij meer dan 20 gemeenten al 75% scheiding van huishoudelijk afval gerealiseerd; dit aantal willen we uitbreiden. Voor 2022 willen we het restafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector met de helft verminderen. Ook machines en gebouwen beschouwen we als grondstof op het moment dat ze weer beschikbaar komen. We noemen dit urban mining en circulair bouwen. Deze nieuwe economie creëert nieuwe banen. We hebben daarbij oog voor mensen die nu nog aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, zoals bij cirkelstad.nl.

05 We gaan meer alternatieve grondstoffen leveren 
We worden samen zelfvoorzienender: we maken vooral gebruik van eigen grondstoffen en gaan minder importeren. Het aandeel biobased producten neemt daarmee toe, die we onder andere inzetten voor bouw en infra. Het landbouwareaal levert naast voedsel ook nieuwe grondstoffen. Nu al is ons afvalwater leverancier van waardevolle grondstoffen als fosfaat, bioplastic en cellulose.

06 We verkleinen onze impact substantieel door slimmer te ontwerpen en meer te delen
We denken bij het ontwerp van producten al na over de fase na het einde van de levensduur. Ook gaan we zoveel mogelijk circulair inkopen. Leveren van diensten krijgt een grotere rol dan het leveren van producten: minder eigendommen, meer gemeenschappelijk gebruik.

KLIMAAT ADAPTATIE

Versnellen naar een klimaatbestendige
en gezonde leefomgeving

versnellen naar een klimaatbestendige
en gezonde leefomgeving

07 We werken actief samen om Zuid-Nederland klimaatrobuuster te maken
Op regionale en gemeentelijke schaal gaan we actief aan de slag om Zuid-Nederland klimaatrobuust te maken. Dit vraagt zowel om het aanpassen van het grondgebruik als om het combineren van gebruiksfuncties. Ons bodem- en watersysteem richten we zo in dat we overtollig water blijvend kunnen bergen, veilig kunnen afvoeren en benutten in droge perioden. We maken sterke, aaneengesloten natuurgebieden die hierbij enorm helpen.

08 We werken actief samen aan een gezonde leefomgeving op wijkniveau
Op wijkniveau werken we als overheden samen met inwoners en bedrijven om de leefomgeving klimaatbestendig en gezond te maken. Naast het ‘ontharden’ en ‘vergroenen’ zetten we in op sociale innovatie: wat kan de maatschappij zelf bijdragen om een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving te creëren? We maken plekken waar men graag verblijft en die uitnodigen tot bewegen.

09 We maken de gebouwen klimaatneutraal
Wij werken aan het verbeteren van alle gebouwen: woningen, commercieel vastgoed en publiek vastgoed. We kijken verder dan energielabels en gaan voor klimaatneutrale gebouwen. Dat betekent: energieverbruik naar nul, klimaateffect naar nul en optimale benutting van de mogelijkheden die de natuur en het regenwater bieden.

COMMITMENT

10 We gaan samen voor substantiële, positieve impact, gunnen elkaar successen en laten onze vooruitgang zien
We richten onze focus en investeringen op die gebieden waar veel impact is te halen. We zijn daarbij bereid om over de grenzen van onze eigen organisaties heen te stappen. Juist daarmee bereiken we meer. We houden elkaar scherp via periodieke voortgangsrapportages waarin we per gebied de voortgang van onze actieprogramma’s meten. We gunnen elkaar successen en maken het samen waar.

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid